• Všeobecné obchodní podmínky

  Obchodní podmínky – studie a projekty:

  Záloha 50% dohodnuté ceny před započetím prací, doplatek 50% po předání díla investorovi.
  Splatnost faktur je 10 dní.
  Hodinová sazba architekta/projektanta v případě víceprací je 1000 Kč/hod. bez DPH.

  Studie:

  V termínu dodání studie není započítán čas, kdy čekáme na schválení draftu od klienta, vyjádření veřejné správy nebo podklady poskytované externím dodavatelem, o tuto dobu se termín dodání prodlužuje.

  Součástí standardní studie, není-li uvedeno v nabídce jinak, nejsou speciální odborné činnosti:

  1. Geologické a hydrologické průzkumy a návrhy

  2. Geodetické zaměření a podklady

  3. Dendrologické vizuální bezpečnostní posouzení dřevin

  4. Statické posouzení návrhu

  5. Studie oslunění a osvětlení a hluková studie

  6. Zjištění inženýrských sítí

  7. Jednání a řízení s příslušným stavebním úřadem a dotčenými orgány státní správy či soukromou fyzickou/právnickou osobou

  8. Zajištění vyjádření, stanovisek či jiných právních a administrativních náležitostí

  9. Změny ve studii či projektové dokumentaci projednané po datu vystavení cenové nabídky

  10. Studie se dodává v jednom variantním řešení

  11. Výrobní dokumentace

  Obchodní podmínky - stavby:

  Všechny obchodní podmínky jsou definované ve smlouvě o dílo.
  Splatnost faktur je standardně 14 dní.
  Standardně poskytujeme záruku na dílo 24 měsíců.

 • Informace o zpracování osobních údajů

  INFORMACE PRO SUBJEKTY ÚDAJŮ

  Společnost Unipark s.r.o. se sídlem Slavkovská 210, 05986 Nová Lesná, Slovenská republika., IČ: 52 206 092, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u okresního soudu v Prešově, oddíl Sro, vložka 37748/P, jako správce osobních údajů, poskytuje subjektům údajů následující informace.

  Správce stanovil pověřence pro ochranu osobních údajů a to Veroniku Fraňkovou, email: office@unipark.cz, tel: +420 737 279 782

  S vašimi osobními údaji zacházíme vždy důvěrně. Pečlivě je chráníme a při jejich zpracování dbáme na jejich bezpečnost a dodržujeme platnou legislativu. Naši zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a interními pravidly. Přístupy k osobním údajům jsou řízené a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum, nutné k naší práci.

  KOMU JSOU URČENY TYTO INFORMACE - kategorie subjektů údajů

  Klienti: fyzické osoby-naši klienti, zákazníci, objednatelé, kupující

  Třetí osoby: fyzické osoby-lidé, jejichž osobní údaje zpracováváme v souvislosti s plněním smluv uzavřených s našimi klienty a případně našich dalších právních povinností

  Osoby poptávající naše služby: fyzické osoby-lidé, jenž nám své osobní údaje sdělují v souvislosti s (nezávaznou) poptávkou po našich službách.

  KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME a PRO JAKÉ ÚČELY

  O klientech shromažďujeme tyto osobní údaje:

  • identifikační údaje: jméno, příjmení, titul,

  • kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa,

  • další údaje: místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo, číslo bankovního účtu.

  Výše uvedené osobní údaje jsou pro nás nezbytné pro identifikaci klientů, při komunikaci s klienty a pro naši obchodní činnost v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními. Účelem zpracovávání vašich osobních údajů je:

  • zhotovení díla, plnění na základě smlouvy o dílo,

  • poskytnutí služby, plnění na základě smlouvy o poskytnutí služby,

  • dodávka zboží, plnění na základě smlouvy o dodávce zboží,

  • plnění našich právních povinností,

  • zasílání informací a obchodních nabídek na základě vašich žádostí

  O třetích osobách shromažďujeme tyto osobní údaje:

  • identifikační údaje: jméno, příjmení, titul,

  • kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa,

  • další údaje: místo bydliště a/nebo podnikání, datum narození, IČ, daňové identifikační číslo.

  Výše uvedené osobní údaje jsou pro nás nezbytné pro identifikaci třetích osob, při komunikaci s třetími osobami a pro naši obchodní činnost v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními. Účelem zpracovávání vašich osobních údajů je:

  • plnění smlouvy o dílo uzavřené s klientem,

  • plnění smlouvy o poskytnutí služby uzavřené s klientem,

  • plnění smlouvy o dodávce zboží uzavřené s klientem,

  • plnění našich právních povinností.

  O osobách poptávajících naše služby shromažďujeme tyto osobní údaje:
  identifikační údaje: jméno, příjmení, titul,
  kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa,

  Výše uvedené osobní údaje jsou pro nás nezbytné pro vaši identifikaci klientů a při komunikaci s vámi. Účelem zpracovávání vašich osobních údajů je :

  • zasílání informací a obchodních nabídek na základě vašich žádostí.

  JAK OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME

  • přímo od vás

  • od klientů,

  • z veřejně přístupných informací a rejstříků (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, apod.)

  V případě zpracování osobních údajů mimo náš oprávněný zájem, Vás žádáme o souhlas s jejich zpracováním.

  JAKÝM ZPŮSOBEM OSOBNÍ ÚDAJE ÚCHOVÁVÁME

  Osobní údaje správce zpracovává v souladu s s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“ a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  • osobní údaje uchováváme v listinné podobě a také v elektronické podobě s využitím IT nástrojů

  • při zpracovávání osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování vč. profilování

  • osobní údaje v listinné i elektronické podobě uchováváme v prostorách (kancelářích) naší společnosti, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám zákonnými prostředky (pod uzamčením, s přístupem pouze oprávněných osob apod.). Veškeré osoby, které přicházejí v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností do styku s vašimi osobními údaji jsou vázány zákonnou a smluvní povinností mlčenlivosti. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

  • přístupy k osobním údajům jsou také zabezpečeny systémem přístupových práv, hesel a kódů.

  • provádíme pravidelnou interní kontrolu uzamčených prostor, IT zařízení, dat na nich uložených a zásad při práci s osobními údaji

  KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ, resp. kdo je příjemce

  • osobní údaje zpracováváme my, společnost Unipark s.r.o., jako správce prostřednictvím svých zaměstnanců a prostřednictvím třetích osob, tzn. zpracovatelů, které uvádíme níže v přehledu. Všichni zpracovatelé splňují přísné zásady pro zabezpečení osobních údajů a dat.

  • našimi zpracovateli jsou spolupracující advokátka Mgr. Dana Lasáková, advokátka, IČ 71447032, místem podnikání Vejrostova 953/6, 635 00 Brno a poskytovatel IT systému firma Allium, s.r.o., IČ 607 03 521, sídlem Stamicova 11, 623 00 Brno

  • orgány veřejné moci

  • osobní údaje jsou zpracovávány po dobu potřeby naplňování výše uvedeného účelu zpracovávání a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy.

  Nezpřístupňujeme osobní údaje příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.

  JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

  • právo na přístup k osobním údajům

  • právo na opravu a doplnění osobních údajů

  • právo na výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování

  • právo na omezení zpracování

  • právo na přenositelnost údajů

  • právo vznést námitku, některým z následujících způsobů: emailem na office@unipark.cz, telefonicky na čísle +420 737 279 782 nebo osobně v kanceláři naší společnosti

  • právo podat stížnost některým z výše uvedených způsobů nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  V Brně dne 21. dubna 2023

Unipark s.r.o.
Slavkovská 210
059 86 Nová Lesná
Slovenská republika

IČ: 52 206 092 | DIČ: 2121136941

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 37748/P
Mgr. Vladislav Novýsedlák
+421 918 642 008
info@unipark.sk
Adresa kanceláře
Slavkovská 699
059 86 Nová Lesná
Slovenská republika

Odebírejte náš newsletter

Ať už Vás zajímá cokoliv, jste na správném místě. Budeme Vás informovat o veškerých novinkách